White on White - Horse in Deep Snow

White on White - Horse in Deep Snow

WESTwendorff167