Black Skimmer, Rynchops niger

Black Skimmer, Rynchops niger

Black Skimmer with Fish. Jeff Wendorff aka Safariguy