Desert Cottontail, Sylvilagus audubonii. Also Audubon's RabbitEastern Cottontail, Sylvilagus floridanus