Eastern Black Swallowtail, Papilio polyxenes. Also American Swallowtail or Parsnip Swallowtail.

Eastern Black Swallowtail, Papilio polyxenes. Also American Swallowtail or Parsnip Swallowtail.

BFLYwendorff020