White-eyed Slaty-flycatcher in Kenya

White-eyed Slaty-flycatcher in Kenya

White-eyed Slaty-flycatcher, Melaenornis fischeri | WESFwendorff001